تصاویر جالب از مرد بالدار

این شخص یک بازنشسته است که با علاقه ای که به پرواز داشته سعی کرده این آرزوی خود را محقق نماید .