عکس های شگفت انگیز ماهواره ای

ماهواره ها ، علاوه بر کاربرد های ارتباطاتی ،‌کاربردهایی مانند جهت یابی و حتی هواشناسی نیز دارند. تصاویر انتخاب شده در این مجموعه ، تصاویری جالب از پدیده های طبیعی مانند کوه ها و حتی پدیده های غیر طبیعی مانند طوفان و آتش سوزی را نشان می دهند