تحریف امام خمینی (ره) ؛

مقابله با تحریف امام خمینی (ره) – قسمت اول / موشن گرافی

قسمت پنجم از سلسله موشن گرافی های تحریف شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با موضوع این قسمت « تحریف شخصیت ها »
تهیه شده توسط شبکه تحلیل و اطلاع رسانی صاحب نیوز با همکاری مرکز هنرهای رقومی

عکاس: