در دوران روحانی مچکریم ؛

دکتر سلام ۱۳۴ / فیلم طنز

قسمت ۱۳۴ از مجموعه طنز دکتر سلام در دوران روحانی مچکریم

عکاس: