دشمنان بشریت؛

جریان تکفیری صهیونیستی را بهتر بشناسیم/ فیلم

تهدید صریح شبکه های وهابی به نسل کشی که در این کلیپ قابل مشاهده است

عکاس: