حرف دل کشاورزان شرق اصفهان با مسئولان؛

رودی که آمد و زمینی که زنده شد/ فیلم

این فیلم توسط تیم خبری اصفهان شرق از کشاورزانی تهیه شده که زندگی آنها با ورود آب زاینده رود به منطقه زنده شده است.

عکاس: