تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین(ع)؛

اصل داستان بشر چیست؟/ فیلم

حسادت به اولیاء خدا اصل داستان بشر است از اول خلقت تا امروز.

عکاس: