تحلیل شبکه های ماهواره ای؛

دیش و میش ۲۹/ فیلم

مجموعه طنز دیش و میش با رویکرد تحلیل شبکه های ماهواره ای

عکاس: