تامین امنیت ملی و حفظ منافع ملی ما چقدر ارزش دارد؟

کمی آمریکایی فکر کنیم!!/ موشن گرافیک

آمریکا به بهانه ی تامین امنیت ملی و حفظ منافع ملی در حال جنایت است.

عکاس: