همزمان با هفته عفاف و حجاب برگزار شد؛

تریبون آزاد حجاب/ فیلم

تریبون آزاد با موضوع اجتماع بزرگ مردمی صیانت از خانواده ویژه روز ملی عفاف و حجاب