قراردادهای دو سه میلیاردی فوتبال!

تکل بازیکن سالاری بر مقررات/ فیلم

تا دیروز اگر تنها افزایش قرارداد مد لیگ برتر بود، امسال چیزهای تازه تری هم مد شده اند. پاداش به خاطر هر گل یا پاس سالم و….!

عکاس: