اندر حکایت سلفی حقارت؛

واکنش مردم به سلفی مجلسی ها/ فیلم

قسمت سی و ششم صفر درجه. نظر شما در مورد این حرکت نماینده های مجلس یعنی سلفی گرفتن با بانوی اروپایی اتحادیه این قاره چیه؟

عکاس: