ما مُسرفیم!

نگاهی به آمار مصرف در ایران/ موشن گرافیک

سرانه قابل توجه مصرف انرژی ایرانیان در مقایسه با سایر کشورهای جهان

عکاس: