طالبی
۱۷:۵۳ - چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

تدوین استانداردهای آموزشی برعهده فنی حرفه ای است

مدیر کل فنی حرفه ای استان اصفهان گفت:سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به عنوان بنگاه آموزشی وظیفه شناسایی مشاغل و تدوین استانداردهای آموزشی مطابق با استانداردهای شغلی را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، ابوطالب جلالی که در همایش تاثیر نظام مهارت آموزی در رشد وتوسعه صنایع سخن می گفت، ادامه داد: در این راستاایجاد و راه اندازی مراکز آموزش فنی حرفه ای ثابت در کشور با هدف مهارت آموزی برای جوانان جویای کار و ارتقای مهارت شاغلان از ماموریت این نهاد محسوبمی شود.

وی افزود: افراد شاغل در گذشته به واسطه مهارتهایی جذب بخشهای مختلف اقتصادی شده اند و در شرایط کنونی با تغییر تکنولوژی وتغییر در وظایف و مسوولیتهای شغلی نمی توانند به ادامه شغل خود امیوار باشند.

طالبی با بیان اینکه سازمان فنی وحرفه ای با استفاده از ظرفیتهای موجود و کمک از سایر موسسه ها سعی دارد تا این نیاز آموزشی را برای شاغلان برآورده کند  ادامه داد :در استان اصفهان از 8 هزارواحد صنعتی تا کنون900 واحد با یک میلیون نفر ساعت از ظرفیتهای آموزشی این اداره کل استفاده کرده اند.