تصاویری جالب ازکالبد شکافی گلوله ها

می خواستم که این کار خارج از چهار چوب عادی باشد تا این امکان را برای افراد مختلفی که به عکس ها نگاه می کنند ایجاد کنم که هر فردی از زاویه ی دید خود آن را درک کرده واز دیدنش لذت ببرد

سابین پرلمن درخلق اثر هنری منحصر به فرد، از مقاطع 900 گلوله عکس انداخته است، او هدف خود را از این کار تشریح معماری پنهان این سلاح های مرگبار عنوان می کند.

اما درانجام این کار،پرلمن با یک انتخاب آگاهانه مخاطبان خود را با جزئیاتی مثل نام و هدف انتخاب این گلوله مطلع نمی سازد.

او می گوید: می خواستم که این کار خارج از چهار چوب عادی باشد تا این امکان را برای افراد مختلفی که به عکس ها نگاه می کنند ایجاد کنم که هر فردی از زاویه ی دید خود آن را درک کرده واز دیدنش لذت ببرد