کمپین عاشقان حضرت محمد (4)
۱۰:۵۸ - دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

کمپین عاشقان حضرت محمد(ص) خوروبیابانک

مردم خوروبیابانک همزمان با سراسر دنیا، با راه اندازی کمپین های مختلف، ضمن اعلام انزجار از اقدامات تروریستی، توهین به پیامبر اسلام را محکوم کردند.

کمپین عاشقان حضرت محمد (1) کمپین عاشقان حضرت محمد (2) کمپین عاشقان حضرت محمد (3) کمپین عاشقان حضرت محمد (4) کمپین عاشقان حضرت محمد (5) کمپین عاشقان حضرت محمد (6) کمپین عاشقان حضرت محمد (7) کمپین عاشقان حضرت محمد (9) کمپین عاشقان حضرت محمد (10) کمپین عاشقان حضرت محمد (11) کمپین عاشقان حضرت محمد (12) کمپین عاشقان حضرت محمد (13) کمپین عاشقان حضرت محمد (14) کمپین عاشقان حضرت محمد (15) کمپین عاشقان حضرت محمد (16) کمپین عاشقان حضرت محمد (17) کمپین عاشقان حضرت محمد (18) کمپین عاشقان حضرت محمد (19) کمپین عاشقان حضرت محمد (20) کمپین عاشقان حضرت محمد (21) کمپین عاشقان حضرت محمد (22) کمپین عاشقان حضرت محمد (23) کمپین عاشقان حضرت محمد (24)