دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور شهرستان چادگان به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند
۱۶:۳۸ - دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۶

دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور شهرستان چادگان به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند

دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور شهرستان چادگان اهانت به پیامبر اکرم اسلام(ص) را محکوم کردند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (13) 1 (14) 1 (15)