کلیپ مستند شهید ادواردو -۱۰دقیقه-

این فیلم کوتاه، از مستند شهید ادواردو آنیلی که از رسانه ملی چندین مرتبه پخش شده ؛ توسط انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی تهیه گردیده است.

<>