صفحه اصلی » بین الملل » چشمانداز تيره جوانان عرب

چشمانداز تيره جوانان عرب

به گزارش سرویس بین الملل صاحب نیوز، با موهایی ژلزده در گوشهای نشسته٬ فنجانی قهوه در دست دارد. نامش محمدفياض است٬ 21سال سن دارد و مدرک مهندسیاش را از دانشگاه قاهره اخذ کرده است. بهنظر میرسد باید آینده روشنی داشته باشد٬ اما خودش اینگونه فکر نمیکند. میگوید هيچکاری نيست که بتوانم با انجامش هزینههای شخصی خودم […]

تاریخ انتشار: ۱۳:۴۸ - دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

به گزارش سرویس بین الملل صاحب نیوز، با موهایی ژلزده در گوشهای نشسته٬ فنجانی قهوه در دست دارد. نامش محمدفياض است٬ 21سال سن دارد و مدرک مهندسیاش را از دانشگاه قاهره اخذ کرده است. بهنظر میرسد باید آینده روشنی داشته باشد٬ اما خودش اینگونه فکر نمیکند. میگوید هيچکاری نيست که بتوانم با انجامش هزینههای شخصی خودم و مادرم را پرداخت کنم. محمد سرسخت است٬ سرسختی ویژگی منحصربهفرد اوست. میگوید جهانعرب پر از جوانان نااميد و بيکار است٬ ما جوانان میخواهيم زندگیکنيم این توقع کمی است٬ اما ساختار سياسی و اقتصادی حاکم برکشورمان یکی از مهمترین چالشهای پيشروی ما است. خيزش جهانعرب در سال 2011 که از آن تحت عنوان «بهار عربی» یاد میشد دلایل زیادی داشت. قيامی که زمينهساز سرنگونی رهبران تونس٬ مصر و ليبی شد و پس لرزههایش پایههای سایر کشورهای عربی را لرزاند. ولی هيچ شکی نيست که ناتوانی جوانان عرب برای مشارکت در توسعه اقتصادی یکی از دلایل وقوع بهارعربی بود. حالا پس از قيام عربی٬ وقوع جنگ داخلی درکشورهایی که بهار عربی را تجربه کردند (تونس استثناء است) همچنين موج سرکوبها جوانان عرب را در وضعيت بدتری قرار داده و چشمانداز تيرهای را در برابرشان ترسيم کرده است. رشد اقتصادی در بسياری از اینکشورها اندک است. سقوط قيمت نفت نهتنها به ساختار اقتصادی این کشورها صدمه زده بلکه سرمایهگذاران را برآشفته کرده است٬ برخلاف جهان عرب در کشورهای دیگر برخورداری از جمعيت جوان از منظر اقتصادی بهعنوان یک ودیعه الهی لحاظ میشود.جوانانعرب باید ميان بد و بدتر دست به انتخاب بزنند٬ یا درخانه بمانند و با بيکاری و فقر مبارزه کنند٬ یا دست به مهاجرت بزنند. ما برای نخستين بار شاهد انفجار جمعيت هستيم. جمعيت جهانعرب به سرعت در حال افزایش است. جمعيت این منطقه بين سالهای 1980تا ٬2010 یعنی سهدهه تقریبا دو برابر شده است. باوجود چنين شرایطی انتظار میرود تا سال ٬2025 110ميليون نفر به چرخه رشد جمعيت اضافه شود. درسال2010جوانان بين 15تا24 سال 20 درصد جمعيت کشورهای عربی را تشکيل میدادند٬ اما حالا تعداد جمعيت جوان رشد چشمگيری داشته و خواهد داشت٬ به این معنا که 46 ميليون جوانعرب سال2010 در سال 2025 به 58 ميليون نفر خواهد رسيد. در این ميان یکی از چالشهای پيشرو بيکاری جوانان است٬ در سال2010در آستانه بهار عربی٬ نرخ بيکاری جوانان در جهانعرب بين 10تا 27درصد بود٬ اما حالا این رقم افزایش یافته و به 12 تا 30 درصد رسيده است. دربسياری از کشورهای عربی بسياری از فارغالتحصيلان بيکارند٬ 34درصد فارغالتحصيلان مصری در سال 2014 بيکار بودهاند٬ دراین ميان تفاوتهای جنسيتی را باید لحاظ کرد. بهعنوان نمونه در مصر 68 درصد زنان بيکارند و درمقابل مردان بيکار 33درصد جمعيت این کشور را تشکيل میدهند. نتایج نظرسنجی که توسط موسسه تحقيقاتی پيو صورت گرفت نشان داد که مردم ساکن در کشورهای فقيرتر نسبت به آینده خوشبينتر هستند٬ بهعنوان مثال در خاورميانه تنها 35درصد نسبت به آینده مثبت میاندیشيدند٬ این درحالی است که 51درصد آفریقاییها به آینده بسيار خوشبين هستند. جوانان عرب نسبت به استانداردهای زندگیشان نگرانند. بسياری از دانشگاهيان یا بيکارند یا حرفهای دارند که به مدرک تحصيلیشان ربطی ندارد. با ارزانشدن نفت کشورهای عربی حاشيه خليج فارس مجبور شدند که برای شهروندانشان فرصتهای شغلی با مزایای کافی لحاظ کنند. همين مساله موجب شد که این کشورها به نيروی کار خارجی نياز نداشته باشند. پس روند مهاجرت جوانان عرب به این کشورها تقریبا متوقف شد. درحال حاضر عربستان سعودی باید سالانه نزدیک به 226 هزار فرصت شغلی ایجاد کند٬ موضوعی که تاکنون محقق نشده است. این درحالی است که بسياری از شرکتهای محلی عربستان از فقدان نيروی کار ماهر و با سواد مینالند. سرخوردگی جوانعرب آنها را به آغوش افراط گرایان میاندازد٬ بسياری از جوانان تحت تاثير تبليغات گروههای تروریستی چون داعش در فضای مجازی قرار میگيرند. جوانی که بيکار است و فاقد استانداردهای لازم برای زندگی است به راحتی جذب تبليغات این گروهها قرار خواهد گرفت. طی بررسیهای صورت گرفته٬ 78درصد جوانان عرب با حمایت از گروههای تروریستی مخالفند. با اینحال درميان آنها 13 درصد بر این باور بودند که اگرگروههای افراطی به خشونت کمتری متوسل شوند از آنها حمایت خواهندکرد. درحال حاضر این رقم افزایش یافته و به 19درصد رسيده است. این نشان میدهد که گروههای تروریستی دارای هواداران بالقوه هستند. کسانیکه بهراحتی میتوان آنها را شکار کرد و به خدمت گماشت. این خود زنگ خطری است. چشماندازی که پيشروی جوانان عرب ترسيم شده٬ سرشار از خشونت است. بهطور کلی باید گفت که بهارعربی برای تحقق آرزوهای دموکراتيک صورت گرفت٬ اما حالا فقر٬ بيکاری وگرسنگی صورت مساله را پاک کرده است. حالا 53 درصد عربها به جای تحقق آرزوهای دموکراسی٬ خواهان ثبات هستند. البته نباید تصور کرد که در جهانعرب دموکراسی کاملا فراموش شدهاست. جوانانعرب کماکان خواهان ایجاد حکومتی دموکرات٬ فعاليت آزادانه احزاب٬ حق رای و برخورداری از آزادیهای سياسیاند٬ اما این حقوق فعلا برای آنها در اولویت قرار ندارد.

انتهای پیام/فرهیختگان

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

چهار × 3 =