آشوب در صحن پارلمان

کُتک کاری نمایندگان پارلمان آفریقای جنوبی/ فیلم

با ورود جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به پارلمان این کشور، نمایندگان در پارلمان آشوب به پا کردند. در این میان، نمایندگان حزب جنگ جویانِ آزادی اقتصادی که از احزاب تندروی چپ گراست با لباس های سرخ به پارلمان آمده بودند و فریاد می زدند که رئیس جمهوری، حق ندارد در پارلمان سخنرانی کند.

عکاس: