هنرمند انقلابی و هنر متعهد؛

آتش به اختیار با صدای سینا دستخوش/ صوت

موزیک انقلابی« آتش به اختیار» با شعر و صدای سینا دستخوش

عکاس: