نقد شبکه های ماهواره ای ؛

دیش و میش ۳۲ / فیلم

نقد شبکه های ماهواره ای در مجموعه طنز دیش و میش

عکاس: