مجموعه طنز نقد شبکه های ماهواره ای؛

دیش و میش ۳۳ / فیلم

قسمت ۳۳ مجموعه طنز دیش و میش با رویکرد نقد شبکه های ماهواره ای

عکاس: