ژن خوب و رانت خواری چگونه و چه زمانی ایجاد شد؟ /فیلم

دکتر شهریار زرشناس در برنامه ثریا: فقر و بی عدالتی، نتیجه نفوذ است.