حقوق بشر آمریکایی ؛

رویای تساوی حقوق رنگین پوستان/ موشن گرافیک

تساوی حقوق برای رنگین پوستان موضوعی که در آمریکا در حد یک رویا ماند.

عکاس: