لباس مشکی ما و اقتصاد مقاومتی/فیلم

موشن گرافی لباس مشکی ما واقتصاد مقاومتی؛ ویژه ایام محرم.