12 میلیون نفر به فقر مطلق دچارند!

کنایه رضا رشیدپور به روحانی/ فیلم

در مناظره های انتخاباتی دکتر روحانی گفته شد: فقر مطلق در کشور وجود نخواهد داشت!

عکاس: