رضایت مادر و شهد شیرین شهادت ؛

ماجرای ناشنوا شدن شهید حُججی از زبان پدرش/ فیلم

ماجرای ناشنوا شدن شهید محسن حججی از زبان پدرش در کشور سوریه

عکاس: