مستی اشرافی گری در جامع ؛

فرعون و قارون/ موشن گرافیک

تو دعوای فرعون پنداری رقیب توسط جناح های سیاسی، این قارون مسلکی هست که مثل موریانه به جون انقلاب افتاده!

عکاس: