تحریم جدید موسوم به “مادر تحریم‌ها”/ موشن گرافیک

قانونی موسوم به مادر تحریم‌ها، چه مواردی را هدف قرار داده است؟