تاریخ شهادت خواهد داد؛

روایت جلیلی از فرجام سیاستهای هاشمی، خاتمی و روحانی/ فیلم

روایت جلیلی از فرجام سیاستهای هاشمی، خاتمی و روحانی در رابطه با آمریکا و تحریم های مختلف

عکاس: