فراسوی دنیای علم و تکنولوژی؛

پشتک زدن یک ربات انسان نما/ فیلم

یک ربات به شکل انسان ساخته شده است، که می‌تواند از روی موانع بپرد و حتی پشتک بزند.

عکاس: