کشاورزی که وسط سخنرانی رئیس جمهور، با صدای بلند از او انتقاد کرد/ فیلم

حسن روحانی در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز مشغول سخنرانی بود، که ناگهان یک کشاورز با صدای بلند از او انتقاد کرد.