دکتر حسن عباسی؛

از سورنا تا حاج قاسم/ فیلم

گذری بر تاریخ باستان و حضور یهود در دوره اشکانیان

عکاس: