سلاح جدید جنگی همراه با مرگ تدریجی؛

مستند بیوتروریسم – قسمت اول/ فیلم

جنگ نوین بیولوژیک، در دستور کار سازمان های ترور

عکاس: