زلزله به اضافه زندگی؛

روایت جانباز کرمانشاهی از امداد رسانی به موقع اصفهانی ها/ فیلم

روایت جانباز کرمانشاهی از امداد رسانی به موقع اصفهانی ها به مناطق و مردم زلزله زده غرب کشور

عکاس: