تاریخچه شکست های ارتش اسرائیل/ فیلم

تاریخچه شکست های ارتش اسرائیل و تغییرات آن در منطقه