یک سوال از مجردها و متاهل ها و تفاوت عجیب جواب ها/ فیلم

ملاک شما برای ازدواج چیست ؟