ششمین قسمت از مجموعه پارک آزاد؛

فـتنه ای که می خواهند فراموش شود!/ فیلم

ششمین قسمت از مجموعه گزارش های پارک آزد با موضوع بررسی فتنه ۸۸

عکاس: روح الله شاه نظری