بحران آب در جهان ؛

چه زمانی آب قابل آشامیدن است؟/ موشن گرافیک

آب، تازه کننده، مرطوب کننده و برای بقای شما ضروری است. اما آب پاک، گران بها و گاهی نایاب می شود. ۸۰۰ میلیون نفر هنوز به این آب دسترسی منظم ندارند.

عکاس: