دوئل یک فوتبالیست با ۵.۲۷۶.۹۱۹ نفر/ فیلم

فقر و گرسنگی مردم جهان در مقابل پاداش های میلیاردی ستارگان فوتبال