رئیس اندیشکده یقین؛

طراحی جنگ نرم گسترده علیه ایران/ فیلم

حسن عباسی: طراحی جنگ نرم گسترده دولت آمریکا علیه ایران

عکاس: