ضعف در مدیریت شهری صدای عادل فردوسی پور را هم درآورد/ فیلم

عادل فردوسی پور : ستاد بحران خودش به ستاد بحران نیاز دارد.