دیرین دیرین «زمستان»/ فیلم

مجموعه طنز دیرین دیرین – این قسمت: زمستان