موضوع: بزرگداشت حضرت زهرا
عشق،دل،آدم ،نَفَس، احساس، شور
مِهر، تجلی، طپش، آیینه، نور
از نظر حضرت حق عشق چیست
عاشقِ دلداده و معشوق کیست
کیست که شایسته ی الطاف اوست
باده ی حق وقف کدامین سبوست
کیست که تصدیق وجود خداست
معنی اعجاز و شهود خداست
کیست به جز فاطمه معنای عشق
جلوه گر قدرت والای عشق
فاطمه بر فرش که ره میسپرد
عرش هم اینجا به زمین غبطه خورد
فاطمه مسجود ملائک چراست؟؟
فاطمه پرورده ی دست خداست
فاطمه شایسته ی این برتری ست
اوست که از هرچه کراهت، بری ست
اوست که سرچشمه ی نور است و آب
شافع معصومه ی یوم الحساب
کیست جز او اجرِ دعای علی؟!
بلکه بوَد  فخر وَلای علی
فاطمه را فاطمه بودن سزاست
فاطمه را عشق بخوانم، رواست
عشق،خدا،فاطمه ،عالم ،وجود
خلقت از آغاز جز این هم نبود
انتهای پیام / د