پشت پرده فرقه دراویش گنابادی چیست؟/فیلم

افشای پشت پرده حوادث اخیر در گلستان هفتم -رهبر دراویش گنابادی کیست ؟