تجربه ای سخت بنام برجام؛

نظر مردم پیرامون برجام پس از دوسال/ فیلم

پس از دوسال از تجربه برجام ، نظر مردم پیرامون مذاکره با آمریکا را ببینید

عکاس: