هشدار برای چهارشنبه آخر سال (+۱۸)/ فیلم

این گزارش حاوی تصاویر دلخراشی است که ممکن است دیدن آن برای همه مناسب نباشد.