تفرقه بیانداز و حکومت کن!

حمله به سفارت ایران در لندن از کجا آب می خورد؟/ فیلم

حمله به سفارت ایران در لندن از کجا آب می خورد؟

عکاس: