دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب؛

فرقه شیرازی یکی از بزرگترین تهدیدات علیه اسلام/فیلم

سخنرانی آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب درباره شیعه انگلیسی

عکاس: